Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 219(2017) Trang: 23-30
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nhằm đánh giá chất lượng mẻ ủ của khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) qua các tỷ lệ thân bắp trong khẩu phần và thời gian bảo quản khác nhau, một nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2016 đến 6/2016 tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được thực hiện trên 36 túi ủ có khối lượng 2 kg/túi, được bố trí theo thể thức thừa số hai nhân tố. Nhân tố thứ 1 là tỷ lệ thân bắp (0, 20, 40 và 60%) và nhân tố thứ 2 là thời gian bảo quản (1, 2 và 3 tháng), với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tất cả các túi ủ với tỷ lệ thân bắp và thời gian bảo quản khác nhau không có xuất hiện nấm mốc, màu sắc và mùi thể hiện sự đặc trưng của thức ăn ủ chua. Sau 3 tháng bảo quản, pH giữa các nghiệm thức (NT) khác biệt có ý nghĩa thống kê (P0,05). Qua kết quả đánh giá các chỉ tiêu cảm quan và sự thay đổi thành phần hóa học, NT có tỷ lệ thân bắp 40% (TB40) được đánh giá là công thức đạt yêu cầu và có thể áp dụng trong điều kiện thực tiễn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...