Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 8(2017) Trang: 202-207
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: Tạp chí Công thương
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo của viên chức tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vận dụng Lý thuyết phân tích nhu cầu đào tạo qua ba cấp độ của McGehee và Thayer (1961), nghiên cứu phát triển các lập luận để xây dựng các giả thuyết liên quan tuổi, kinh nghiệm, giới tính của viên chức cùng với các yếu tố kiểm soát để xem xét ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu đào tạo tại huyện Cao Lãnh. Nghiên cứu sử dụng số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp các viên chức đang làm việc tại các tổ chức hành chánh của huyện. Kết quả mô hình Logit chỉ ra rằng, độ tuổi, kinh nghiệm, giới tính,  cùng với các yếu tố kiểm soát là năng lực sau khi tham gia đào tạo và hình thức chi trả kinh phí đào tạo đều có tác động đến nhu cầu đào tạo của các viên chức. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho tác động của động lực để tăng lương đến nhu cầu đào tạo của viên chức. Các hàm ý về quản trị của nghiên cứu được đề nghị trong bài viết.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...