Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 44-51
Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội đến di cư quốc tế trên thế giới. Dựa vào lý thuyết di dân, nghiên cứu phát triển các lập luận để xây dựng các giả thuyết liên quan đến tự do kinh tế, thu nhập, dân số, mật độ dân số, hòa bình của một quốc gia ảnh hưởng như thế nào đến di cư quốc tế. Sử dụng dữ liệu di cư tại 40 quốc gia từ Liên hiệp quốc, kết quả ước lượng mô hình hồi quy bằng phương pháp OLS chỉ ra rằng, dân số, mật độ dân số, mức độ hòa bình của quốc gia có mối tương quan thuận với di cư quốc tế. Trong khi đó, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về tác động của tự do kinh tế và thu nhập đến số lượng xuất cư. Các hàm ý của nghiên cứu được đề nghị trong bài viết.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2017) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học mở TP. HCM
Số tạp chí 220(2017) Trang: 38-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 218(2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 222(2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 223(2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 16 (344)(2017) Trang: 34-37, 56
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Số tạp chí 112(2017) Trang: 70-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 6(2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...