Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 55(5A)(2017) Trang: 10-17
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

The objective of this study was to investigate effect of blending three types of different gum (arabic, carrageenan and xanthan) in Pouzolzia zeylanica extract together with maltodextrin as well as encapsulated material during spray-drying process on the stability of antioxidant components (anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin and antioxidant  activities through DPPH radical scavenging capacity, ferrous reducing/antioxidant power FRAP and antioxidant ability index AAI); and physical properties (moisture content, water activity, particle size and morphology as well as the color, nonenzymatic browning) of products. The results showed that the sample which was blended with arabic gum and maltodextrin maintained well bioactive compounds and obtained powder had better quality characteristics than others. In this optimal sample, the content of anthocyanin, flavonoid, polyphenol and tannin were determined as 7.56 ± 0.106 mgCE/100g, 31.15 ± 1.035 mgQE/g, 27.96 ± 0.380 mgGAE/g, 25.79 ± 0.530 mgTAE/g. The antioxidant activity through DPPH, FRAP and AAI were determined as 75.55 ± 0.65%, 102.87 ± 3.85 µM FeSO4/g  and 38.17 ± 11.24. The moisture content, water activity, particle size, the color value of (L, a, b), total color difference (ΔE) and non enzyme browning (NEB) were determined as 6.42 ± 0.085 %, 0.5142 ± 0.0076, 6.26 ± 0.110 µm, 78.43 ± 0.189, 7.55 ± 0.065, 6.96 ± 0.180, 18.85 ± 0.580 and 0.298 ± 0.015, respectively.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...