Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 236 (II)(2017) Trang: daan83-93
Tạp chí: Kinh tế & Phát triển

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xác định các yếu tố quan trọng trong chiến dịch tiếp thị tin đồn và đánh giá mức độ anh hương của những yếu tố này đối với ý định truyền miêng điên tử của người tiêu dùng trên môi trường mạng xa hội thông qua biến trung gian - tin nhiêm. Nghiên cứu đa thực hiên một cuộc khao sát lát cắt tại thành phố Cần Thơ, sử dụng video gơi nhớ và phương pháp độ trễ thời gian. Kết qua thu đươc 267 mẫu quan sát của người tiêu dùng để đưa vào đánh giá. Những phân tich theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc cho thấy các yếu tố: sáng tạo, rõ ràng và hài hước co anh hương tich cực đến mức độ tin nhiêm của người tiêu dùng đối với thông điêp tiếp thị và qua đo tác động đến ý định thực hiên hành vi truyền miêng điên tử của họ. Kết qua nghiên cứu cũng gop phần cung cấp bằng chứng khoa học co thể giúp các nhà quan trị trong viêc thiết kế các chương trình buzz marketing đạt hiêu qua lan truyền tối ưu. Cuối cùng, bài báo đề xuất một số hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...