Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

A study was carried out to determine the effect of dietary feed additives such as organic acid (Poulacid), probiotic (Lacprobi) and β-glucan (Beta-glucan 25) supplementation to diet on performance and egg quality of laying hens at the early of laying stage. Three hundred and eighty four (384) Isa Brown laying hens at the 21 weeks of age were randomly distributed in a completely randomized design experiment, with 4 treatments and 24 replicates (each replicate consisted of 4 birds/pen). Treatment control (ĐC): Basal diet without supplementation of any feed additive; OAD: Basal diet + 0.1% organic acid;  PBD: Basal diet + 0.1% probiotic; BGD: Basal diet + 0.1% β-glucan. The results showed that no effect of feed additives on feed intake and egg weight, but a little improvement hen day production and egg mass  in OAD (81.7% and 41.2 g/bird) PBD (81.5% and 41.5 g/bird)  compared to  control (78.3% and 39.6 g/bird) and BGD (79.4% and 40.1 g/bird). The OAD and BGD diets tended lower proportion of broken, unnormal and double york eggs compared with the control group. There were no significant effect of treatments on egg shape index, albumen weight, yolk weight, shell weight và Haugh Unit. But there was a light improvement of shell thickness and york color in OAD (0.401 mm and 10.58) and BGD (0.403 mm and 10.21) groups compared with  control (0.391 mm and 9.51) and PBD (0.394 mm and 10.3). It could be concluded that the supplementation of organic acid and probiotic at 0.1% caused improvement of hen day production, FCR and egg york color, and increased egg shell thickness in hens fed organic acid and β-glucan supplementation in the diets compared with control.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...