Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 6(2017) Trang: 99 - 108
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng các giải pháp thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn và sự thay đổi về lượng mưa trong tương lai đối với việc sản xuất lúa trong cánh đồng lớn; từ đó hỗ trợ công tác ra quyết định trong việc điều tiết nước đồng thời xác định phương pháp quản lý nước hiệu quả. Các số liệu thu thập được từ phương pháp phỏng vấn nông nộ, cán bộ địa phương về (i) phương pháp điều tiết nước trong cánh đồng mẫu lớn; và, (ii) hành vi, vài trò, sự tương tác của các bên liên quan được dùng làm số liệu đầu vào cho mô hình đa tác tử, nhằm mô phỏng hành vi của các bên liên quan trong quản lý nước tưới ở hiện tại; từ đó, đề xuất các giải pháp thích ứng trong tương lai ứng với điều kiện tài nguyên nước thay đổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp quản lý nước tưới hiện tại vẫn đảm bảo được nguồn nước cho sản xuất lúa ở hiện tại với thời gian xâm nhập mặn kéo dài từ 5 – 7 ngày. Tuy nhiên, với diễn biến xâm nhập mặn kéo dài từ 15 – 20 ngày thì việc xem xét thay đổi các hành vi như: thay đổi lịch xuống giống sớm hơn, mở rộng thể tích kênh nội đồng hoặc sử dụng giống lúa chịu mặn là cần thiết nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi của xâm nhập mặn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 03 (61)(2017) Trang: 10-12
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Cần Thơ
Số tạp chí 02 (ISSN 2354-1350)(2017) Trang: 43-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Số tạp chí 11(2017) Trang: 18-20
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 353(2017) Trang: 42-46,70
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 14(3)(2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
Số tạp chí 10(264)(2017) Trang: 20-23
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi trường
Số tạp chí 10 (354)(2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí số 78, tháng 8/2017(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.
Số tạp chí 223 (August 2017),(2017) Trang: 32-37
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 10(2017) Trang: 68-73
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị
Số tạp chí 26(2)(2017) Trang: 32-43
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 4(23)(2017) Trang: 69-74
Tác giả: Lý Mỷ Tiên
Tạp chí: Khoa học và công nghệ đại học Duy Tân
Số tạp chí 10(2017) Trang: 57-59
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...