Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/12/2015

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Effects of mineral - vitamin premix supplementation on blood characteristics and growth performance of pigs

from 40 kg to slaughter

Từ khóa:

Heo thịt, khoáng, vitamin, sinh lý máu

                            

Keywords:

Growing pigs, mineral, vitamin, blood characteristics

ABSTRACT

The study was conducted to determine the effects of mineral – vitamin premix on blood characteristics and growth performance  of pigs. The experimental pigs were divided into two groups (with or without mineral – vitamin premix supplementation) and four replicates on eight growing pigs with average initial weight of 40 ± 1,26  kg. Collected parameters were the hematological indices of blood and growth parameters including final body weight gain, cummulative growth and FCR.

The results showed that the number and formular of white blood cells did not differ
(p >0.05) between treaments, while the number of red blood cells and hematocrit tended to be higher than that in treatment group. The final body weight, cumulative growth, daily weight gain of pigs in treatment group were higher (p <0.05) than those in control group (90 kg/head, 58.67 kg/head and 733.33 g/head/day vs. 96.33 kg/head, 56.67 kg/head and 708 g/head/day, respectively). In contrast, FCR in treatment group was slightly lower than thecontrol group (2.9 vs. 3.0). The present results indicated that mineral – vitamin premix supplement for growing pigs improved daily weight gain, FCR and changed number of red blood cells and hematocrit.

TÓM TẮT

Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung premix khoáng – vitamin lên các chỉ tiêu sinh lý máu và tăng trọng của heo thịt. Thí nghiệm được khảo sát trên 2 nhóm heo (08 con) có hoặc không có bổ sung premix khoáng-vitamin. Heo có khối lượng trung bình đầu kỳ 40 ± 1,26 kg. Các chỉ tiêu theo dõi gồm có chỉ số huyết học và các chỉ tiêu về tăng trưởng: khối lượng cuối thí nghiệm, sinh trưởng tích lũy, sinh trưởng tuyệt đối, hệ số chuyển hóa thức ăn.

Kết quả thí nghiệm được ghi nhận như sau: Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu không có sự khác biệt (p>0,05) giữa 2 nhóm heo, trong khi đó số lượng hồng cầu (p= 0,14) và dung tích hồng cầu (p= 0,13) có khuynh hướng cao hơn ở nhóm heo có bổ sung premix khoáng – vitamin. Khối lượng cuối thí nghiệm (kg/con), sinh trưởng tích lũy (kg/con), sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) của heo ở NT bổ sung premix khoáng-vitamin cao hơn so với NT ĐC (p< 0,05), lần lượt là 90 kg/con, 58,67 kg/con và 733,33 g/con/ngày so với 96,33 kg/con, 56,67 kg/ con và 708 g/con/ngày. Ngược lại, hệ số chuyển hóa thức ăn của nhóm heo có bổ sung premix (2,9) thấp hơn NT ĐC (3,0). Tóm lại, bổ sung premix khoáng và vitamin vào khẩu phần của heo thịt không những cải thiện khả năng tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn của heo, mà còn thay đổi số lượng và dung tích hồng cầu.

Trích dẫn: Nguyễn Thiết, Trần Hoài Hưởng, Nguyễn Văn Hớn và Nguyễn Thị Hồng Nhân, 2016. Khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung premix khoáng - vitamin lên sinh lý máu và tăng trọng heo thịt từ 40 kg đến xuất chuồng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 1-6.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...