Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 63
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của phương pháp thích nghi nước uống bị nhiễm
mặn lên khối lượng (KL), tăng khối lượng (TKL) và một số chỉ tiêu sinh hoá máu của dê thịt lai.
Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với hai nghiệm thức (NT): NT1 là nhóm nuôi không
thích nghi và NT2 là nhóm nuôi thích nghi, 5 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng thức ăn
tiêu thụ của hai NT không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Vì vậy, khả năng TKL của
dê không bị ảnh hưởng. Lượng nước uống ở nhóm thích nghi nhiều hơn nhóm không thích nghi.
Tuy nhiên, ở ngày 7 lượng nước uống tương tự giữa hai NT (P>0,05). Nồng độ Na+ và Cl- trong
máu giai đoạn 1-6 ngày ở NT thích nghi cao hơn so với NT không thích nghi, ngược lại giai đoạn
7-21 ngày thì nồng độ Na+, K+ và Cl- tương đương nhau. Thể tích nước tiểu, GFR, hàm lượng Clcủa nhóm thích nghi cao hơn nhóm không thích nghi; hàm lượng Na+ và Cl- tương đương nhau.
Kết quả thí nghiệm cho thấy dê được nuôi thích nghi với nước mặn có khả năng uống nước nhiễm
mặn nhiều hơn thông qua tăng tỷ lệ lọc ở cầu thận và tăng bài thải các chất điện giải qua nước tiểu

 
Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 119-126
Tải về
(2019) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội nghị Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2019, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 4-6/9/2019
(2017) Trang: 269-270
Tạp chí: The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2017 : Research in Practice, March 22-24, 2017 Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand
(2011) Trang: 427
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC2011)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...