Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/12/2013

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Survey on culture techniques of Artemia and its financial efficiencies in Soc Trang and Bac Lieu provinces

Từ khóa:

Artemia, năng suất, kỹ thuật nuôi, hiệu quả kinh tế

Keywords:

Artemia, yield, culture technique, economic efficiency

ABSTRACT

The survey was conducted by interviewing directly 124 Artemia farmers in the five communes, including Xiem Cang and Vinh Hau (Bac Lieu Province); Vinh Phuoc, Lai Hoa and Vinh Tan (Vinh Chau District, Soc Trang Province), to assess the current status of technical application and economic efficiency of Artemia farming. Data were recorded from 2007 to 2011 showed that Artemia monoculture system was commonly applied (89.51%) with 1 or 2 cycles. Artemia culture area per household ranged from 1.1 to 1.9 ha. Stocking density was in the range of 3.5 - 4.8 Artemia cyst cans. Chicken manure was commonly used and varied from 0.5 to 2.2 tons/ha/crop, inorganic fertilizers such as Urea, NPK and DAP fluctuated 10-250 kg/ha/crop, and rice bran: 50-200 kg/ha/crop. The average Artemia cyst yields were 65.72 -72.45 kg/ha/crop which had significantly positive correlation (p<0.01) between Artemia cyst yield and the amount of chicken manure, urea and rice bran. Average production cost and income in 2011 were 21.1±7.8 and 45.4±15.2 million/ha/crop, respectively, and profit was 24.4±15.1 million/ha/crop. Artemia mono-culture obtained lower profits compared to Artemia-salt integrated system. For Artemia farming, farmers have to face some difficulties, which are water shortage (46.8%), price instability (39.5%), lack of capital investment (12.1%), and limited knowledge on culture techniques (11.3%), had considerably negative influence on the farmers? productivity and incomes. Solutions for these problems can be the capital support, providing more technical support, upgrading irrigation system, supporting more preferential loans to farmers, providing more training and transferring technical enhancements to farmers, to promote sustainable Artemia farming.

TóM TắT

Khảo sát được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp 124 hộ nuôi Artemia tại 5 xã bao gồm Xiêm Cáng và Vĩnh Hậu (Bạc Liêu); Vĩnh Phước, Lai Hòa và Vĩnh Tân (Sóc Trăng), nhằm đánh giá hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của nghề nuôi Artemia. Số liệu được thu thập từ năm 2007 đến 2011 cho thấy mô hình sản xuất Artemia đơn được áp dụng phổ biến (chiếm 89,51%) với 1 hoặc 2 chu kỳ nuôi. Diện tích nuôi Artemia trung bình trên mỗi hộ từ 1,1 đến 1,9 ha. Mật độ thả giống dao động trong khoảng 3,5-4,8 lon trứng bào xác/ha. Phân gà được sử dụng phổ biến với lượng 0,5-2,2 tấn/ha/vụ và phân vô cơ (Ure, NPK và DAP) trong khoảng 10-250 kg/ha/vụ, cám gạo 50-200 kg/ha/vụ. Năng suất trứng bào xác Artemia trung bình đạt 65,72-72,45 kg/ha/vụ và có mối tương quan thuận (p<0,01) với lượng phân gà, phân ure và cám gạo. Chi phí sản xuất và thu nhập trung bình năm 2011 là 21,1±7,8 và 45,4±15,2 triệu đồng/ha/vụ và lợi nhuận 24,4±15,1 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình nuôi Artemia đơn thu lợi nhuận thấp hơn so với nuôi kết hợp Artemia-muối. Đối với nghề nuôi Artemia, người dân gặp một số khó khăn như thiếu nước sản xuất (46,8%), giá cả không ổn định (39,5%), thiếu vốn đầu tư (12,1%), kỹ thuật nuôi còn hạn chế (11,3%) đã ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và thu nhập của người nuôi. Các giải pháp khắc phục bao gồm nâng cao kỹ thuật, nâng cấp hệ thống thủy lợi, hỗ trợ vốn vay, tăng cường công tác tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nuôi Artemia nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển Artemia bền vững.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...