Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về

ABSTRACT

Study on intensive culture of mud skipper (Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801) in the 4m2 concrete tanks, at three different stocking densities consisting of 50, 150 and         250 fish/m2, was randomly designed with three replicates in a recirculation system. After 3.5 months of culture, the water parameters (temperature, oxy, pH, N-NO2- and NH4-NH3) in the culture tanks were within suitable ranges for fish growth. The results indicated that the mean survival and weight of fish decreased with increasing density with the ranges of 60.4-76.7% and 13.3-17.6 g/fish, respectively, and significantly different among treatments (p<0.05). However, fish yield increased with increasing stocking density, ranging from 0.67 to 2.33 kg/m2 in which the treatment of 250 fish/m2 was 3.5 and 2.2 times higher as compared to the treatments of 50 and 150 con/m2, respectively. From fish yield data, it can be suggested that rearing of mud skipper in the tanks at stocking density up to 250 fish/m2 could be applied for investigating biology, nutrition, or broodstocks of this species. 

Keywords: Stocking density, mud skipper, growth, survival, yield

Tittle: Study on intensive culture of mud skipper (Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801) in tank with different densities

TóM TắT

Nghiên cứu về nuôi thâm canh cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801) trong bể xi măng 4m2 với ba mật độ khác nhau gồm 50, 150 và 250 con/m2, được bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại trong hệ thống tuần hoàn. Sau 3,5 tháng nuôi, các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, oxy, pH, N-NO2- và NH4-NH3) trong bể nuôi nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá kèo. Kết quả biểu thị rằng tỷ lệ sống và trọng lượng cá         trung bình giảm theo sự tăng mật độ nuôi, dao động trong khoảng 60,4-76,7% và      13,3-17,6 g/con, theo thứ tự, và khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, năng suất cá tăng theo sự tăng mật độ nuôi dao động từ 0,67 đến       2,33 kg/m2, trong đó năng suất ở mật độ 250 con/m2 cao gấp 3,5 và 2,2 lần so với mật độ 50 và 150 con/m2. Từ kết quả năng suất có thể đề nghị rằng nuôi cá kèo trong bể với mật độ lên đến 250 con/m2 có thể được ứng dụng để nghiên cứu về sinh học, dinh dưỡng hay nuôi vỗ thành thục loài cá này. 

Từ khóa: Mật độ nuôi, cá kèo, tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...