Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2016) Trang: 69-76
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng sinh khối Artemia tận thu từ ao nuôi Artemia thu trứng bào xác làm nguồn protein trong thức ăn cho tôm sú (Penaeus monodon) giống. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, trong đó nghiệm thức đối chứng chứa bột cá là nguồn protein chính trong thức ăn phối chế. 4 nghiệm thức còn lại protein bột cá được thay thế bằng protein sinh khối Artemia theo các mức tăng dần 20%, 40%, 60% và 80%. Tôm thí nghiệm có khối lượng ban đầu là 0,03 g được nuôi trong bể composite 250 L (30 con/bể) ở độ mặn 10 ppt và sục khí liên tục với thời gian nuôi là 45 ngày. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống của tôm tương tự giữa các nghiệm thức và đạt khá cao (81,1-86.7%). Tốc độ tăng trưởng của tôm tăng và hệ số thức ăn giảm theo sự tăng tỉ lệ protein sinh khối Artemia thay protein bột cá trong thức ăn. Thêm vào đó, chỉ số gây sốc formol của tôm ở nghiệm thức đối chứng cao hơn có ý nghĩa so với nhóm tôm ở nghiệm thức chứa protein Artemia, biểu thị tôm ăn thức ăn có chứa sinh khối Artemia có sức chịu đựng stress tốt hơn. Kết quả cho thấy protein sinh khối Artemia từ sản phẩm tận thu có thể thay thế hoàn toàn protein bột cá làm thức ăn trong ương tôm sú giống giúp tăng trưởng nhanh và nâng cao chất lượng tôm nuôi.   

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...