Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2016) Trang: 84-92
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ phủ rong xanh (Cladophora sp.) khác nhau trong bể nuôi đến chất lượng nước, tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức tỉ lệ độ phủ khác nhau, trong đó nghiệm thức không có rong xanh (0% độ phủ) là nghiệm thức đối chứng, 4 nghiệm thức còn lại với độ phủ rong xanh là 30%, 50%, 70% và 90%, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tôm sú giống (PL15) được nuôi trong bể hình chữ nhật 100 L, sục khí nhẹ và liên tục. Mật độ nuôi là 30 con/bể ở độ mặn 15‰. Kết quả cho thấy trước khi rong tàn (sau 45 ngày nuôi) hàm lượng oxy và pH biến động ngày đêm rất lớn ở các nghiệm thức độ phủ từ 50% đến 90%, tuy nhiên hàm lượng TAN và NO2 thấp hơn  nhiều so với  nghiệm thức đối chứng. Tỉ lệ sống của tôm đạt cao nhất được tìm thấy ở nghiệm thức 30% độ phủ (83,3%), khác biệt có ý nghĩa (p2 và H2S tăng cao vượt ngưỡng an toàn cho tôm nuôi, dẫn đến tỉ lệ sống của tôm giảm mạnh, đặc biệt nghiệm thức 90% độ phủ chỉ còn 5,56% số tôm sống sót. Nghiên cứu cho thấy nghiệm thức 30% độ phủ có thể được xem là thích hợp trong nuôi tôm sú kết hợp với rong xanh giúp nâng cao tỉ lệ sống và tăng trưởng tôm nuôi đồng thời duy trì được chất lượng nước trong bể nuôi thích hợp và ổn định. 

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...