Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2015) Trang: 110-116
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Biến động sinh lượng và sự xuất hiện của một số loài rong lục và thực vật thủy sinh nước lợ điển hình được khảo sát từ tháng 3/2011 đến tháng 2/2012 ở các ao nuôi thủy sản quảng canh và thủy vực tự nhiên của tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Kết quả đã tìm thấy sinh lượng của rong lục (rong bún, Enteromorpha spp. và một số chi rong thuộc họ Cladophoraceae) và thực vật thủy sinh (Najas spp.) giữa các tỉnh và các thủy vực chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhiều yếu tố vô sinh và hữu sinh. Các yếu tố này gồm vị trí địa lý; điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ mặn, độ đục, mực nước…), cấu trúc/đặc tính của thủy vực, hàm lượng dinh dưỡng trong thủy vực, sự ưu thế của loài và kỹ thuật canh tác của nông hộ; trong đó nhiệt độ và độ mặn là nhân tố chính ảnh hưởng đến sinh lượng và sự xuất hiện của rong biển. Sinh lượng trung bình cao nhất của rong bún; một số chi thuộc họ Cladophoraceae và thực vật thủy sinh (TVTS) Najas spp.lần lượt là 2,2±0,4; 2,9±0,6 và 2,4±1,1kg/m2, tương ứng với sản lượng tự nhiên cao nhất là 11,9±2,3; 17,5±8,1 và 18±8,3 tấn/ha. Rong bún và rong tóc thường cùng hiện diện, và chiếm ưu thế hơn TVTS Najas spp. được tìm thấy trong các thủy vực khảo sát. Thêm vào đó, Enteromorpha spp. được bắt gặp ở thời gian nhất định trong năm khi nhiệt độ thấp hơn 35oC và rất nhạy cảm đối với điều kiện môi trường sống (chúng tàn lụi nhanh hoặc biến mất ở nhiệt độ cao hoặc khi mưa rào lớn kéo dài hoặc nước đục). Các chi rong tóc thuộc họ Cladophoraceae (Cladophora, Chaetomorpha,...) được tìm thấy quanh năm ở các thủy vực khảo sát, và thích nghi rộng đối với bất kỳ điều kiện môi trường. TVTS Najas spp. được phát hiện chủ yếu ở độ mặn thấp (0-10 ppt) vào mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11). Kết quả biểu thị rong lục Enteromorpha spp. và  Cladophoraceae khá phong phú ở các thủy vực nước lợ và có tiềm năng lớn cho nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...