Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu khả năng sử dụng rong bún (Enteromorpha spp.) làm thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis niloticus) được thực hiện gồm 7 nghiệm thức với ba lần lặp lại. Rong bún tươi và khô được sử dụng làm nguồn thức ăn thay thế thức ăn viên với phương thức cho ăn luân phiên. Mỗi ngày cá được cho ăn hoặc là thức ăn viên hoặc là rong bún: (1) thức ăn viên mỗi ngày là nghiệm thức đối chứng; (2) và (3) rong bún tươi hoặc rong bún khô mỗi ngày; và 2 chế độ cho ăn luân phiên gồm (4) và (5) 1 ngày thức ăn viên và 1 ngày rong bún tươi hoặc khô; (6) và (7) 1 ngày thức ăn thức ăn viên và 2 ngày rong bún tươi hoặc khô. Cá có khối lượng trung bình là 3,04 g được nuôi trong bể composite 120 L, ở độ mặn 5? với mật độ 30 con/bể. Sau 6 tuần nuôi, tỷ lệ sống của cá thí nghiệm không bị ảnh hưởng bởi nghiệm thức thức thức ăn, dao động từ 81,0 đến 85,7%. Tốc độ tăng trưởng của cá ở nghiệm thức cho ăn xen kẽ 1 ngày thức ăn và 1 ngày rong bún tươi hoặc khô khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng. áp dụng cho ăn kết hợp thức ăn viên và rong bún, hệ số tiêu tốn thức ăn của thức ăn viên có thể giảm từ 52,6 đến 61,5%. Thành phần sinh hóa của thịt cá sau khi thí nghiệm gồm hàm lượng protein và phospho không khác nhau giữa các nghiệm thức. ở nghiệm thức đối chứng, hàm lượng lipid, tro và calcium thấp hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác ...

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...