Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/10/2016

Ngày nhận bài sửa: 02/12/2016

Ngày duyệt đăng: 30/08/2017

 

Title:

Investigating abundance and impact of green seaweed (Cladophoraceae) in the improved extensive farms from Bac Lieu and Ca Mau provinces

Từ khóa:

Ao quảng canh cải tiến, Cladophoraceae, độ phủ, rong xanh, sinh lượng

Keywords:

Abundance, Cladophoraceae, coverage percentage, green seaweed, improved extensive shrimp farm

ABSTRACT

Fluctuation of abundance and effect of green seaweeds on shrimps cultured in the improved extensive farms were investigated monthly from May 2015 to April 2016 at Bac Lieu and Ca Mau provinces. Results indicated that coverage percentage of seaweeds varied from 20% to 90% of farm area, green seaweed abundances and their natural productivities were relatively high with average ranges of 0.6-3.1 kg/m2 and 1.7-16.8 ton wet weight/ha, respectively. These parameters were greatly changed during sampling period, of which green seaweed productivity positively correlated with salinity in the farm. It was also found that development of seaweeds as indicated by coverage percentage largely influenced on water quality and shrimp yields in these farms as well as income of farmers. At coverage of >50%, the dissolved oxygen (DO) levels, and pH showed large variation during the day (DO: 3.2-6.8 mg/L and pH: 7.1-9.2). When seaweeds collapsed and decomposed, this caused high contents of NO2- (4.87±1.70 mg/L) and H2S (0.03±0.02 mg/L) resulting in detrimental effects on shrimps. Moreover, at coverage of ≤50%, shrimp yields and farmer incomes (233.4±98.1 kg/ha/year and 41.6±15.5 million VND/ha/year) were significantly higher (p<0.05) than those obtained at coverage of >50% (48.1±39.9 kg/ha/year and 13.3±6.5 million VND/ha/year). Therefore, it is recommended that farmers should maintain suitable coverage of seaweed in their farms within 50% of farm area.

TÓM TẮT

Biến động sinh lượng và ảnh hưởng của rong xanh Cladophoraceae đến tôm nuôi trong các đầm quảng canh cải tiến (QCCT) được khảo sát hàng tháng từ tháng 5/2015 đến tháng 4/2016 ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Kết quả đã tìm thấy độ phủ rong dao động từ 20% đến 90% diện tích ao, sinh lượng và sản lượng tự nhiên của rong xanh đạt khá cao, trung bình là 0,6-3,1 kg/m2, tương ứng với sản lượng tự nhiên là 1,7-16,8 tấn tươi/ha; biến động lớn trong thời gian khảo sát, trong đó sản lượng rong xanh có mối tương quan thuận với độ mặn. Ngoài ra, qua thời gian khảo sát nhận thấy sự phát triển của rong biểu thị bởi độ phủ đã ảnh hưởng đến chất lượng nước và năng suất tôm nuôi trong ao QCCT cũng như thu nhập của nông hộ. Ở độ phủ rong >50%, hàm lượng oxy hòa tan (DO) và pH biến động lớn trong ngày (DO: 3,2-6,8 mg/L và pH: 7,1-9,2). Khi rong tàn lụi, hàm lượng NO2- (4,87±1,70 mg/L) và H2S (0,03±0,02 mg/L) tăng lên rất cao và thường gây hại tôm nuôi. Năng suất tôm và thu nhập của nông hộ trong ao QCCT có độ phủ rong ≤50% (233,4±98,1 kg/ha/năm và 41,6±15,5 triệu đồng/ha/năm) cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với ao có độ phủ rong >50% (48,1±39,9 kg/ha/năm và 13,3±6,5 triệu đồng/ha/năm). Do đó, các hộ dân nên duy trì độ phủ rong trong ao QCCT với độ phủ thích hợp khoảng 50%.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đinh Thanh Hồng và Trần Ngọc Hải, 2017. Khảo sát sinh lượng và tác động của rong xanh (Cladophoraceae) trong đầm nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 95-105.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...