Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2016) Trang: 102-111
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Hai thí nghiệm được thực hiện nhằm tìm ra hàm lượng và tần suất bổ sung bột cá thích hợp làm nguồn dinh dưỡng cho việc trồng rong nho (Caulerpa lentiliifera) trong bể. Thí nghiệm 1, sáu liều lượng bột cá gồm 0 (nghiệm thức đối chứng), 15, 25, 35, 45 và 55 g/m3 được bổ sung một lần vào bể nuôi khi bắt đầu thí nghiệm và theo dõi trong 18 ngày. Thí nghiệm 2, sử dụng lượng bột cá đạt kết quả tốt nhất của thí nghiệm 1 là 35 g/m3 được chia bón với 5 tần suất khác nhau từ 1 đến 5 ngày/lần và nghiệm thức đối chứng không bổ sung bột cá với thời gian thí nghiệm là 36 ngày. Hai thí nghiệm được thực hiện trong bể nhựa hình tròn có thể tích là 250 L, nền đáy cát, độ mặn 30 ppt, sục khí liên tục và mật độ giống rong ban đầu là 15 g/bể. Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy tốc độ tăng trưởng của rong nho tăng theo lượng bột cá bổ sung vào bể từ 15 g/m3 đến 35 g/m3 (2,98 – 4,36%/ngày) và có khuynh hướng giảm ở liều bón cao hơn. Tỉ lệ khối lượng thân đứng/tổng khối lượng dao động 40,81-57,28%, trong đó thấp nhất là nghiệm thức đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p3 và bón với tần suất từ 1 đến 3 ngày/lần được xem là thích hợp cho rong nho trồng trong bể. 

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...