Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2014) Trang: 91-99
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của rong bún (Enteromorpha intestinalis) được thực hiện từ tháng 3/2011 đến tháng 2/2012 ở các ao quảng canh và thủy vực tự nhiên của tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Kết quả cho thấy thành phần sinh hóa của rong bún thay đổi theo giai đoạn phát triển, trong đó  thành phần dinh dưỡng của rong non và  rong trưởng thành tương tự nhau và cả hai có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với rong già. Thêm vào đó, thành phần sinh hóa cơ bản  và acid amin của rong bún cũng được xác định ở các khoảng độ mặn khác nhau (thấp nhất, trung bình và cao nhất) cho mỗi thủy vực. ở Sóc Trăng, mẫu rong bún được thu ở 3 khoảng độ mặn gồm 1-2 ppt, 5-6 ppt and 10-12 ppt, kết quả cho thấy tỉ lệ tươi/khô của rong bún giảm theo sự tăng độ mặn, ngược lại hàm lượng lipid và tro tăng theo độ mặn, các thành phần khác (protein, xơ và carbohydrates) ít thay đổi. Hàm lượng tổng acid amin của rong thu ở độ mặn 1-2 ppt và 5-6 ppt  tương tự nhau và có giá trị cao hơn mẫu rong thu ở độ mặn 10-12 ppt. Đối với mẫu rong bún thu ở Bạc Liêu với  bốn khoảng độ mặn: 10-12 ppt; 15-17 ppt, 20-22 ppt và 25-27 ppt, kết quả phân tích biểu thị tỉ lệ tươi/khô, hàm lượng lipid và tro có cùng khuynh hướng với mẫu rong thu ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, hàm lượng protein thay đổi khác nhau, giá trị thấp nhất và cao nhất được tìm thấy ở độ mặn 15-17 ppt và 25-27 ppt, nhưng ở khoảng độ mặn 10-12 ppt và  20-22 ppt, rong bún có hàm lượng protein gần như nhau, hàm lượng carbohydrate giảm theo sự tăng độ mặn. Hàm lượng tổng acid amin biểu thị ảnh hưởng giống như protein. Ngoài ra, hàm lượng protein của rong bún có mối tương quan thuận với hàm lượng dinh dưỡng trong thủy vực.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...