Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2016) Trang: 1190-1197
Tạp chí: Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại nền đáy lên tỉ lệ sống và sinh trưởng của hải sâm cát (Holothuria scabra) giống ở điều kiện nuôi trong bể. Thí nghiệm gồm bốn nghiệm thức nền đáy khác nhau: đáy cát, đáy bùn, đáy cát+bùn với tỉ lệ 1:1 và đáy gạch ống, mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. Hải sâm giống có khối lượng trung bình ban đầu 3,51±0,14 g và chiều dài là 4,35±0,51 cm được nuôi trong bể nhựa 250 L, sục khí nhẹ và liên tục, ở độ mặn 30 ppt và mật độ nuôi là 30 con/m2. Sau 75 ngày nuôi, tỉ lệ sống ở các nghiệm thức đáy cát, đáy bùn và đáy cát+bùn dao động trong khoảng 94,4-100% và không khác biệt thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Riêng nghiệm thức gạch ống hải sâm chết dần theo thời gian nuôi và chết hoàn toàn vào ngày nuôi 62. Tốc độ sinh trưởng tương đối và tuyệt đối về chiều dài và khối lượng của hải sâm ở nghiệm thức đáy cát đạt cao nhất và khác biệt có ý nghĩa (pH. scabra. Thêm vào đó, hải sâm cát có thể sống và phát triển trên nền đáy cát+bùn và đáy bùn ở điều kiện nuôi trong bể.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 100-112
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 101-110
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 104-110
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 111-122
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 113-121
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 119-126
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-130
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 158-165
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 168-178
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 189-198
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 26-35
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 48-58
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 65-71
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 76-86
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 85-92
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 95-105
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 98-105
Tải về
8 (2020) Trang: 282-286
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies
1 (2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
1 (2014) Trang: 6
Tạp chí: International Forum on Green Technology and Management 2014: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT September 26, 2014, Can Tho University
2 (2014) Trang: 375-380
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững
(2014) Trang: 23
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
1 (2014) Trang: 78
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta April 3-5, 2014 Can Tho University, Vietnam
Vol.4, Number 1 (2014) Trang: 3-17
Tạp chí: International Journal of Artemia Biology
Vol. 52, Number 3A (2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Workshop on Brine Shrimp Artemia in Solar Saltworks: Functional Role and Sustainable Resource.
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Publishing house: Scholars Press
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: European Aquaculture Society, Special Publication No. XX, Oostende, Belgium, 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Asian-Pacific Aquaculture, 10-13, December 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: 7th Vietnamese-Hungarian International Conference on Agricultural Research for Development. Can Tho University 28-29/8/2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...