Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2014) Trang: 72-76
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng thích ứng độ mặn và nhu cầu protein để góp phần phát triển kỹ thuật sản xuất giống cá chốt. Thí nghiệm được thực hiện tại Khoa Thủy sản ? Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm về độ mặn được bố trí ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức khác nhau (0, 5, 10, 15, 20?) và được lặp lại 4 lần. Thí nghiệm xác định nhu cầu đạm được bố trí với 6 mức khác nhau (20, 25, 30, 35, 40, 45% đạm), cùng mức năng lượng là 4,1 Kcal/g. Kết quả cho thấy ương ấu trùng cá chốt với độ mặn 0-20? cho tỉ lệ sống dao động 89,73-95,83% và hàm lượng đạm trong thức ăn khoảng 40% cho tốc độ tăng trưởng (6,2% /ngày) và tỉ lệ sống tốt nhất (99,33%). Kết quả nghiên cứu này có thể được ứng dụng vào thực tế sản xuất giống cá chốt.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...