Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2014) Trang: 168-172
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu ương cá giò (cá bóp) giống (Rachycentron canadum) trong hệ thống tuần hoàn với các mật độ khác nhau được thực hiện từ tháng 3/2012-5/2012 nhằm tìm ra mật độ ương thích hợp để ương giống cá giò đạt hiệu quả. Thí nghiệm được bố trí ương với 4 mật độ khác nhau gồm: 40; 60; 80 và 100 con/m3. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cá ương có kích cỡ ban đầu 5,01 cm và tương ứng với khối lượng là 0,3g. Thức ăn sử dụng cho cá là thịt cá rô phi và thức ăn viên. Kết quả cho thấy trong quá trình ương, các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, pH, nitite, nitrate và TAN ở các nghiệm thức có các mật độ ương khác nhau đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển bình thường của cá. Sau 45 ngày ương tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá đạt tốt nhất ở mật độ 60 con/m3, cá đạt chiều dài 20,64 cm/con, tốc độ tăng trưởng đạt 0,35 cm/ngày (3,15 %/ngày), khối lượng trung bình cá đạt 44,8 g/con, tốc độ tăng trưởng đạt 0,99 g/ngày (11,12 %/ngày) và tỷ lệ sống đạt 90%. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kỹ thuật ương giống cá giò trong hệ thống tuần hoàn.

?

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...