Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/12/2017

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Effects of water level, stocking density, and emerged substrate on survival rate of crab (Scylla paramamosain) larva from megalop stage to crab 1

Từ khóa:

Cua biển, giá thể, mật độ, mức nước

Keywords:

Density, mud crab, substrate, water level

ABSTRACT

The study is aimed to determine the appropriate water level, stocking density, and emerged substrate for the development of crab larva from megalop stage to crab 1. The study included two experiments: (1) investigation of different water levels (20, 40 and 60 cm) in combination with stocking density (5000, 10000 and 15000 individuals/m2) on survival of crab and (2) investigation of amount of emerged substrate (0, 2, 4 and 6 m2 substrate area/m2 of floor area) following the best water level and stocking density (the best results from experiment 1). Both two experiments were set up in the tanks (0.1 m2). Water salinity was 26 ‰. Initial megalop size was from 2.08 to 2.10 mm. After 7 days of nursery, there was no interaction between the water level and stocking density on the survival rate of crab (p = 0.226). However, the survival rate of crab at the water level of 40 (76.9%) and 60 cm (75%) were significantly higher and that of water level of 20 cm. At stocking density of 5,000induviduals/m2, survival rate reached 85.6% and it was significantly higher than those of other stocking densities. In the second experiment, the highest survival rate of crab (79.9%) was found in treatment applied 6 m2 of substrate per 1 m2 floor. However, there was no significant difference between the treatments. Results showed that at stocking density of 5,000 individuals/m2, the water level of 40 cm and 2 m2 substrate area/m2 of floor area are the best conditions for nursery megalop to crab 1.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định mức nước, mật độ và lượng giá thể thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng cua biển giai đoạn megalop đến cua 1. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm: (1) thí nghiệm gồm 2 nhân tố với 9 nghiệm thức (mức nước 20; 40; 60 cm kết hợp với mật độ ương 5.000; 10.000 và 15.000 con/m2) và (2) ảnh hưởng của lượng giá thể (0, 2, 4 và 6 m2 giá thể /m2 diện tích đáy), được bố trí với mức nước 40 cm và mật độ 5.000 con/m2 (kết quả tốt nhất từ thí nghiệm 1). Cả 2 thí nghiệm được bố trí trong bể có diện tích đáy 0,1 m2, độ mặn 26‰ và kích cỡ megalop từ 2,08 – 2,10 cm. Sau 7 ngày ương, tỷ lệ sống của cua không có sự tương tác giữa mức nước và mật độ ương (p=0,226), tuy nhiên tỷ lệ sống cua ở mức nước 40 (76,9%) và 60 cm (75%) cao hơn và khác biệt so với mức nước 20 cm; ở mật độ ương 5.000 con/m2 đạt tỷ lệ sống 85,6% cũng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với các mật độ ương khác. Tỷ lệ sống của cua ở nghiệm thức lượng giá thể 6 m2 đạt tỷ lệ sống cao nhất (79,7%) nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với lượng giá thể 2 m2 (79,4%) và 4 m2 (74,9%). Kết quả cho thấy, ương megalop lên cua 1 với mật độ 5.000 con/m2, mức nước 40 cm và diện tích giá thể gấp 2 lần diện tích đáy đạt hiệu quả cao nhất.

Trích dẫn: Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải, 2018. Ảnh hưởng của mức nước, mật độ ương và lượng giá thể khác nhau lên tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn megalop đến cua 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 132-137.

Các bài báo khác
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...