Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 14/02/2017

Ngày duyệt đăng: 26/06/2017

 

Title:

Replacement of commercial pellet by carrot in diet for white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) culture applying biofloc technology

Từ khóa:

Cà rốt, biofloc, tôm thẻ chân trắng

Keywords:

Carrot, biofloc, white leg shrimp

ABSTRACT

The study was conducted to determine the appropriate replacement levels of commercial pellet feed with carrot (Daucus carota) for growth rate and quality of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) under biofloc system. The experiment was randomly set up with four treatments at different carrot replacement levels including (i) 100% commercial pellet (control), (ii) replacement of 10% amounts of the commercial pellet by carrot, (iii) 20% commercial pellet replacement, and (iv) 30% commercial pellet replacement. The initial weight of shrimp was 0.37±0.09 g and length of 3.49±0.32 cm) were cultured in the biofloc system with ratio of C:N = 15:1, at stocking density of 150 shrimp/m3 and water salinity of 15‰. After 60 days of culture, final shrimp weight ranged from 8.2 to 9.0 g and there was no significant difference among treatments. The 30% replacement commercial pellet by carrot showed better survival rate (86.7%) and higher shrimp biomass (1.1 kg/m3) as well as the lower feed cost (49.702 VND/kg) compared to other treatments. There were significant differences (p>0,05) in survival rate, shrimp biomass and feeding cost between control treatment and 30% replacement of commercial pellet by carrot treatment while there was no significant difference (p>0,05) between treatments of replacement of commercial pellet by carrot. The replacement of commercial pellet by carrot enhanced shrimp perceptible odor and flavor, especially shrimp color while proximate composition of shrimp meat were not significant difference among feeding treatments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ thay thế thức ăn viên bằng cà rốt (Daucus carota) thích hợp cho tăng trưởng và chất lượng của tôm thẻ chân trắng (Liotopenaeus vannamei) (TTCT) nuôi theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với các mức thay thế cà rốt khác nhau gồm: (i) 100% thức ăn viên (đối chứng); (ii) thay thế 10%; (iii) 20% và (iv) 30% thức ăn viên bằng cà rốt. Tôm có khối lượng ban đầu 0,37±0,09 g và chiều dài 3,49±0,32 cm được nuôi trong hệ thống biofloc với tỉ lệ C:N=15:1, độ mặn 15‰­­và mật độ nuôi 150 con/m3. Sau 60 ngày nuôi, khối lượng tôm ở các nghiệm thức dao động 8,2-9,0 g và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ sống và sinh khối của tôm ở nghiệm thay thế 30% đạt cao nhất (86,7% và 1,1 kg/m3), khác biệt có ý nghĩa so nghiệm thức đối chứng (56,3% và 0,8 kg/m3), nhưng không khác biệt so với hai nghiệm thức còn lại. Tương tự, chi phí thức ăn cho 1 kg tôm thương phẩm thấp nhất ở nghiệm thức thay thế 30% (49.702 đồng/kg), khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng (64.653 đồng/kg) nhưng khác biệt không ý nghĩa (p>0,05) so với nghiệm thức thay thế 10% và 20%. Bên cạnh đó, màu sắc tôm nuôi ở các nghiệm thức có bổ sung cà rốt đậm hơn so với nghiệm thức đối chứng, nhưng thành phần sinh hóa của tôm nuôi khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức.

Trích dẫn: Lê Quốc Việt, Ngô Thị Hạnh, Trần Minh Phú và Trần Ngọc Hải, 2017. Nghiên cứu sử dụng cà rốt (Daucus carota) thay thế thức ăn viên trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 97-108.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...