Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 3 (2015) Trang: 294-301
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển
Liên kết:

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của mô hình ương cua giống trong bể lót bạt ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau được thực hiện từ tháng 8 - 12/2014, thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 35 hộ ương cua từ giai đoạn megalop lên cua giống tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Kết quả phân tích cho thấy các nông hộ ương cua trong bể đất lót bạt với diện tích bể ương trung bình 9,6 m2/bể, độ sâu mực nước 0,3 m và giá thể 100% là lưới. Cua được ương với mật độ trung bình 256,7 con/m2, cho ăn bằng thức ăn ruốc sống chiếm 40% số hộ ương và 60% cho ăn kết hợp giữa ruốc sống và thức ăn viên. Tỷ lệ sống đạt trung bình 84,9%, năng suất 237,4 con/m2 và sản lượng đạt 986.000 con/hộ/năm. Mô hình ương có chi phí đầu tư trung bình 18,8 triệu đồng/đợt và lợi nhuận 5,1 triệu đồng/đợt (121,0 triệu đồng/hộ/năm), tương ứng với tỷ suất lợi nhuận là 0,3. Trong đó, có 94,3% hộ có lợi nhuận và 5,7% số hộ lỗ. Ngoài ra, nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình nuôi gồm: (i) Diện tích bể ương; (i) Giá con giống; (iii) Mật độ ương; (iv) Tỷ lệ sống và (v) Giá bán.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...