Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
73 (2016) Trang: 100-104
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giai đoạn để thay thế Artemia Vĩnh Châu (Artemia VC) bằng Artemia Thái Lan (Artemia TL) thích hợp cho sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức: (i) sử dụng 100% Artemia VC;  (ii) sử dụng 100% Artemia  TL; (iii) thay thế Artemia  TL từ Zoea 2  và (iv) thay thế Artemia  TL từ Zoea 3 ; mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể thí nghiệm có thể tích 0,5m3, mật độ ấu trùng 300 con/L và nước có độ mặn 30‰. Sau 22 ngày ương, tỷ lệ chuyển cua ở các nghiệm thức là 100%. Tỷ lệ sống của ấu trùng từ giai đoạn Zoea 1 đến cua 1 đạt từ 5,50 – 9,78% và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Bên cạnh đó, chi phí thức ăn để sản xuất được 1.000 con cua 1 thì ở nghiệm thức sử dụng 100% Artemia VC, thay thế Artemia TL từ Zoea 2 và Zoea 3 khác biệt không ý nghĩa thống kê (lần lượt là 47.183; 48.268 và 49.573 đồng), nhưng chúng khác biệt có ý nghĩa thống kê (pArtemia TL (76.071 đồng).

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...