Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/11/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

The possibility of carrot (Daucua carota) supplementing as feed on growth and quality of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) under biofloc rearing condition

Từ khóa:

Cà rốt, biofloc, Daucus carota, Tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vannamei

Keywords:

Carrot, Daucus carota, biofloc, white leg shrimp, Litopenaeus vannamei

ABSTRACT

The study is aimed to determine the effect of carrot (Daucus carota) supplementary as feed for white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) on their growth and shrimp quality of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei). The experiment was randomly set up with four treatments at different amounts of carrot addition including (i) 100% commercial pellet, (ii) commercial pellet in combination with 10% carrot addition, (iii) 20% carrot addition, and (iv) 30% carrot addition. Shrimps were cultured in biofloc system (C: N = 15: 1) at stocking density of 150 shrimp/m3 and water salinity of 15‰. The initial shrimp weight was 0.37±0.09 g (3.49±0.32 cm in length). After 60 days of culture, final shrimp weight in control treatment (no carrot addition; 8.95 g/shrimp) was significantly smaller than those of 10 and 30% carrot addition treatments (9.25 and 9.33 g, respectively). Survival rate and shrimp biomass in 20% and 10% carrot addition treatments (62,2% and 61.5%; 0,86 and 0.85 kg/m3, respectively) were significantly higher than those of 30% carrot addition and control treatments. The increase in addition of carrot increased shrimp sensory property, especially shrimp color. There was no significant difference in shrimp proximate composition among treatments. Results indicated that, 10% carrot supplement as feed for white leg shrimp under biofloc condition enhanced growth rate, survival rate, shrimp biomass, shrimp color and feed cost.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung cà rốt làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng lên sinh trưởng và chất lượng của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức gồm: (i) 100% thức ăn viên; (ii) bổ sung 10% cà rốt; (iii) 20% cà rốt và (iv) 30% cà rốt. Tôm được nuôi theo công nghệ biofloc (C:N=15:1), độ mặn 15o/oo­­ và mật độ nuôi 150 con/m3. Tôm có khối lượng ban đầu là 0,37±0,09 g. Sau 60 ngày nuôi, tôm nuôi ở nghiệm thức không bổ sung cà rốt (đối chứng) có khối lượng nhỏ nhất (8,95 g) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung cà rốt 10 và 30% (9,25 và 9,33 g). Tỷ lệ sống và sinh khối của tôm ở nghiệm thức bổ sung cà rốt với lượng 20% đạt cao nhất (62,2%; 0,86 kg/m3), kế đến nghiệm thức bổ sung cà rốt 10% (61,5%; 0,85 kg/m3) và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Ở các nghiệm thức bổ sung cà rốt càng nhiều thì màu sắc tôm càng đậm hơn, nhưng thành phần hóa học của tôm vẫn khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Kết quả biểu thị bổ sung 10% lượng cà rốt làm thức ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng đã cải thiện tăng trưởng, tỷ lệ sống, sinh khối, màu sắc của tôm hay chi phí thức ăn.

Trích dẫn: Lê Quốc Việt, Ngô Thị Hạnh, Trần Minh Phú và Trần Ngọc Hải, 2017. Nghiên cứu bổ sung cà rốt (Daucus carota) làm thức ăn lên sinh trưởng và chất lượng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi theo công nghệ biofloc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 72-83.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...