Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về

Abstract

Two experiments on rearing of fingerling of mullet (Liza subviridis) at different stocting density and with different feed types were conducted in Collegeof Aquacultureand Fisheries ? CanThoUniversityfrom 01/2007 to 06/2008. In the experiment 1, 4 treatments with stocking density of 1, 2, 3 and 4 individuals/L was used with 3 replications. Rearing tanks contain 30 L of brackish water at salinity of 150/00 and were continuously aerated. Fish fingerlings (45.45-46.39 mg/individual) were used for stocking and were fed with peleted diet (52% protein) at rate of 10% total body weight daily. The second experiment using diets of different protein contents (25, 30, 35, 40, 45, 50% crude protein content) was also designed similar to the first experiment but with initial weight of fingerling of 78.47-84.93 mg/individual and stocking density of 1 ind/L. After 30 days of rearing, the experiment 1 showed that stocking density of 1-2 individuals/L gave the best results in growth rate (14.72 mg/day and  13.13 mg/day, respectively) and the survival rate (22.23% and 16.67%, respectively). However, the stocking density at 4 individuals/L gave the highest number of larvae (20 individuals/tank). In the second experiment, the diets with 40-45% crude protein content gave the best results in growth rate and survival rate of  6.38-6.66 mg/day and 19.33-22.67%, respectively.

Keywords: Grey mullet,  Liza subviridis, stocking densities and  protein

Title :  Effects of stocking densities and diets on the growth and survival rates of mullet (Liza subviridis) fingerlings

Tóm tắt

Nhằm góp phần xây dựng qui trình ương nuôi cá đối (Liza subviridis), hai thí nghiệm ương nuôi cá đối từ giai đoạn hương lên giống với các mật độ và thức ăn có hàm lượng protein khác nhau đã được thực hiện  tại trại thực nghiệm Khoa Thủy sản ? Trường Đại học Cần Thơ từ 01/2007 đến 06/2008. Thí nghiệm 1  bố trí với các mật độ ương khác nhau (1, 2, 3 & 4 con/lít), mỗi mật độ lặp lại 3 lần. Bể thí nghiệm là bể nhựa chứa 30 lít, nước có độ mặn 15  và được sục khí liên tục. Cá thí nghiệm có khối lượng ban đầu 45,45-46,39 mg/con, và được cho ăn bằng thức ăn nhân tạo (52% protein) với lượng 10% trọng lượng thân/ngày. Thí nghiệm 2 sử dụng thức ăn có hàm lượng protein khác nhau (25, 30, 35, 40, 45, 50% protein) cũng được thực hiện tương tự như thí nghiệm trên, nhưng cá thí nghiệm có khối lượng ban đầu là 78,47-84,93 g/con và ương với mật độ 1 con/L. Sau 30 ngày ương, kết quả thí nghiệm 1 cho thấy nghiệm thức mật độ 1-2 con/lít cho kết quả tốt nhất về tốc độ tăng trưởng (14,72 mg/ngày; 13,13 mg/ngày) và  tỉ lệ sống (22,23%; 16,67%). Tuy nhiên, ở mật độ 4 con/L cho số lượng cá nhiều nhất (20 con/bể). ở thí nghiệm 2, thức ăn có hàm lượng protein 40-45% cho kết quả tốt nhất về tốc độ tăng trưởng (6,38-6,66mg/ngày) và tỉ lệ sống của cá (19,33-22,67%).

Từ khóa: Cá đối, Liza subviridis, mật độ và thức ăn

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...