Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về

Abstract

Study on some haematological and biochemical parameters relating to reproductive characteristics of mullet (Liza subviridis) in mature period were conducted at College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University in oder to find out the correlation of gonadal with some haematological and biochemical characteristics of mullet. Studies on haematological and biochemical indices relating to maturation of fish were conducted with 174 fish (14.2 ? 23.3 cm; 43.4 ? 225.3 g). Results indicated that when ovary of fish developed from stage II to stage IV, number of red blood cells decreased while the cell volume increased; vitellogenin content increased and reached the highest level at ovary stage III. Protein content in plasma and liver, in contrast, decreased with the development of the ovary. However, other indices such as hemoglobin, MCHC, protein content in muscle of female fish, as well as white blood cell counts, vitellogenin content, protein levels in liver and muscle of male fish did not significantly relate to developing stages of ovary or testis.

Keywords: Mullet, Liza subviridis, vitellogenin, protein and maturation

Title : Studies on haematological and biochemical indices relating to reproductive characteristics of mullet (Liza subviridis)

Tóm tắt

Nghiên cứu một số chỉ tiêu huyết học và sinh hóa của cá đối đất (Liza subviridis) ở giai đoạn thành thục sinh dục được thực hiện tại Khoa Thủy sản trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định mối tương quan giữa các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục với một số chỉ tiêu huyết học và sinh hóa của cá đối đất. Một số chỉ tiêu huyết học và sinh hóa liên quan đến sự thành thục của cá đối đất được thực hiện trên 174 cá có kích cỡ từ 14,2 đến 23,3 cm (43,4 ? 225,3 g. Kết quả cho thấy, khi tuyến sinh dục của cá cái phát triển từ giai đoạn II đến IV, số lượng hồng cầu giảm trong khi thể tích hồng cầu tăng, hàm lượng vitellogenin cũng tăng và đạt cao nhất ở giai đoạn III. Trái lại, hàm lượng protein trong máu và gan ở cá cái giảm. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hemoglobin, MCHC, hàm lượng protein cơ ở cá cái; số lượng bạch cầu, hàm lượng vitellogenin, protein gan và protein cơ trên cá đực không thể hiện sự tương quan với các giai đoạn thành thục.

Từ khóa: Cá đối, Liza subviridis, vitellogenin, protein và thành thục

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...