Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 14 (2015) Trang: 103-109
Tạp chí: Tạp chí NN-PTNT
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 08 -12/2014, số liệu được thu bằng cách phỏng vấn trực tiếp 37 hộ nuôi tôm – rừng ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình nuôi. Kết quả cho thấy, diện tích trung bình của các hộ nuôi 2,1 ha, rừng chiếm tỷ lệ 35,9%, mương bao quanh 28,6%, độ sâu mực nước ở mương 1,3 m và trảng là 0,5 m. Tuổi cây rừng dao động từ 2 – 17 năm và trung bình là 6,7 năm. Số lần thả tôm giống và cua trong năm lần lượt là 4,7 và 5,2 lần; tương ứng với mật độ tôm là 16,8 con/m2 và cua là 0,6 con/m2. Tỷ lệ sống trung bình của tôm sú 1,3% và cua là 3,8%. Năng suất trung bình của tôm sú, cua, tôm tự nhiên và cá lần lượt là: 214,4; 61,2; 89,4 và 70,9 kg/ha/năm. Trung bình tổng chi phí của mô hình nuôi 23,9 triệu đồng/ha/năm; tổng thu nhập bình quân 86,3 triệu đồng/ha/năm; lợi nhuận đạt 62,3 triệu đồng/ha/năm và tỷ suất lợi nhuận tương ứng là 2,9. Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tôm nuôi gồm: tỷ lệ sống, số lần thả, tuổi cây rừng và độ sâu mực nước của mương. Các mô hình nuôi có cây rừng lớn hơn 9 năm tuổi cho lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các tuổi cây rừng có tuổi nhỏ hơn. Ngoài ra, lợi nhuận còn ảnh hưởng bởi năng suất tôm sú, cua, cá, mật độ tôm và mật độ cua nuôi.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 132-137
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 189-197
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 205-212
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-35
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 42-47
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 44-52
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 45-53
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 72-83
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 80-86
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 83-92
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 84-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 87-93
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 88-95
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 88-96
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 89-96
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 9-17
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 94-101
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 96-105
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 97-104
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 97-108
Tải về
11 (2021) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...