Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/01/2017

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

Impacts of participation in Women’s Union on households’ income in Hau Giang province

Từ khóa:

Hồi quy Logistic, Hội Phụ nữ, phương pháp PSM, thu nhập

Keywords:

Income, logistic regression, propensity score matching, Women’s Union

ABSTRACT

Based on the collected data of 90 households in three communes, Tan Binh and Hoa An of Phung Hiep district and Dai Thanh of Nga Bay town, the results from Binary Logistic regression indicated that the households’ economic conditions, access to credit and total income of women were significantly associated with the participation of women in the Women’s Union. The results from the propensity score matching method showed that the total income of women involved in the Union was 34.62 million VND/year and 28.16 million VND/year higher than that of non-participation women, respectively by nearest neighbor matching and radius matching. And the gap of 31.43 million VND/year in total income of households with and without women involved in the Union was shown by radius matching. In conclusion, the participation of women in the Women’s Union had positive impacts on the total income of households and women themself.

TÓM TẮT

Dựa trên kết quả điều tra 90 hộ ở 3 xã Tân Bình và Hòa An, huyện Phụng Hiệp và Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, kết quả hồi quy Logistic cho thấy những yếu tố ảnh hưởng đến tham gia Hội Phụ nữ là đặc điểm kinh tế hộ, vay vốn và thu nhập của phụ nữ. Bằng cách sử dụng phương pháp PSM (Propensity Score Matching), nghiên cứu cho thấy thu nhập của phụ nữ có tham gia hội cao hơn so với nhóm không tham gia là 34,623 triệu đồng/năm và 28,16 triệu đồng/năm lần lượt theo phương pháp so sánh cận gần nhất và so sánh phạm vi. Tương tự sử dụng phương pháp so sánh phạm vi, nghiên cứu cho thấy tổng thu nhập nhóm hộ có phụ nữ tham gia hội cao hơn nhóm hộ không tham gia là 31,435 triệu đồng/năm. Tóm lại, tham gia Hội Phụ nữ có tác động tích cực đến phát triển thu nhập nông hộ và thu nhập phụ nữ.

Trích dẫn: Nguyễn Thùy Trang, 2017. Tác động sự tham gia Hội Phụ nữ đến thu nhập nông hộ tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 64-69.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...