Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
Liên kết:

Climate change, particularly salinity intrusion has been amplifying pressures and stresses on coastal agricultural production in the Mekong Delta of Vietnam. The transformation of farming systems, mainly shifting to mono-shrimp culture is considered as an unavoidable option in the coastal regions. However, the transformation is quite risky in terms of technical aspects, financial feasibility, and environmental management. Besides, shrimp production is one of the production activities that seriously affect the environment. Therefore, the study aims at estimating the environmental efficiency of transformed shrimp farming.  The study conducted interviews with 90 farmers who recently shifted from sugarcane cultivation to mono-shrimp culture in Cu Lao Dung district, Soc Trang province. The findings show that on average the annual benefit of mono-shrimp culture was 419 million VND ha-1. However, the benefit varies greatly among farmers, indicating that the magnitude of risks of transformed mono-shrimp production is high. The study also shows that about 91% of farmers got loss at least one time since the transformation. We also found that the average output-oriented technical efficiency was about 72.74%, suggesting that the shrimp farmers could increase their output level by about 27.26% while keeping inputs constant. The environmental efficiency on the average was approximately 65.44%, indicating that the farmers could contract their environmentally detrimental inputs by 35%, given the current levels of normal inputs and output level.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...