Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/12/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

The roles of Khmer women in household economic development at rural areas of Mekong Delta

Từ khóa:

Vai trò, phụ nữ Khmer, kinh tế hộ và bình đẳng giới

Keywords:

Role, Khmer women, household economics and gender equality

ABSTRACT

Although women play crucial role in socio-economic development, at somewhere, this role is not recognized clearly and adequately, especially in minor ethnic groups. Within the process of reaching gender equality, clearly definition about women?s roles is widely considered to be very important for the success of this action. For this, research on the roles of Khmer women in household economic development is very necessary. This research was conducted to answer two specific objectives: (1) contribution of Khmer women in household economic development and (2) suggesting solutions for improving awareness on women?s roles in community. Participatory Rural Appraisal (PRA) and household survey were used to collect data for the research. Research results show that women contribute very importantly to the total income, approximately 58% or VND 28 million per year as well as participate in making decision of almost all stages of husbandry activity. In addition, Khmer women also take great part in conducting reproductive role.

TóM TắT

Mặc dù phụ nữ có vài trò quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội nhưng ở một số nơi vai trò này lại không được khẳng định một cách đầy đủ, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong quá trình tiến tới bình đẳng giới, việc khẳng định vai trò của phụ nữ là một trong những hoạt động quan trọng quyết định đến sự thành công của việc thực hiện mục tiêu này. Chính vì vậy, nghiên cứu cụ thể về vai trò của phụ nữ dân tộc Khmer trong phát triển kinh tế hộ là rất quan trọng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đáp ứng hai mục tiêu cụ thể sau: (1) vai trò đóng góp của phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer trong phát triển kinh tế hộ; (2) các giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong cộng đồng. Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia và điều tra hộ là hai công cụ chính được sử dụng để thu thập thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ có đóng góp rất quan trọng trong tổng thu nhập nông hộ, chiếm khoảng 58% hay 28 triệu đồng/năm và tham gia ra quyết định hầu hết các khâu trong lĩnh vực chăn nuôi. Thêm vào đó, phụ nữ dân tộc Khmer cũng có đóng góp to lớn trong thực hiện vai trò chăm sóc gia đình.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...