Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2022) Trang: 52-64
Tạp chí: tạp chí nghiên cứu kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu thhiếu của người tiêu dùng đối với sn phẩm go thân thiện môi trường được thực hiện nhằm đo lường sự sẵn lòng chi trvà thhiếu của người tiêu dùng, bằng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên và mô hình lựa chn thông qua kho sát trực tiế360 người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng là: giá, giới tính, trình độ học vấn và làm từ thiện. Kết quả phân tích từ mô hình sự lựa chọn cho thấy, người tiêu dùng sẵn lòng chi trả cao nhất cho sản phẩm gạo giảm 75% và 100% lượng phân, thuốc hóa học. Khi tăng số lượng thiên địch lên 150% và 200% thì người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm. Người tiêu dùng cũng sẵn lòng chi trả thêm cho gạo giúp tăng đa dạng sinh học, nhưng không quan tâm nhiều đến lượng nước được cắt giảm trong quá trình sản xuất.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...