Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2020) Trang: 135 - 144
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ đó đề xuất giải pháp để thực hiện thành công, hiệu quả và bền vững cho chương trình tại tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn 458 hộ ở 3 nhóm xã hoàn thành tốt, hoàn thành khá và hoàn thành thấp các tiêu chí về xây dựng NTM. Để phân tích mức độ hài lòng của người dân, nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tương quan đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng mức độ hài lòng của người dân về chương trình xây dựng NTM, gồm: vai trò của chính quyền và người dân, thông tin và kiến thức, lợi ích của chương trình và sự tham gia của người dân. Trong đó, nhân tố hưởng thụ lợi ích từ chương trình NTM có tác động lớn nhất và tương quan thuận với mức độ hài lòng của người dân về xây dựng NTM.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...