Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang:
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability

Super-intensive shrimp farming area has been increasing rapidly in the Mekong Delta due to its high expected profit. However, such production practice raises an emerging con- cern of environmental aspects. Thus, the current study aims at measuring and comparing the environmental or nutrient efficiency among 230 semi-intensive, intensive and super- intensive white shrimp (Litopenaeus vannamei) farmers. To measure the environmental efficiency, the study applied material balance principle and data envelopment analysis. On average, the environmental efficiency of white shrimp farmers was 19.52%, suggesting that the shrimp farmers produce a nutrient surplus of 1216 kg/ha to the aquatic environment. The intensive farming produces the highest amount of nutrient surplus. The study also found that the environmental efficiency of super-intensive shrimp farming is 40%, which is significantly higher than that of the semi-intensive and intensive shrimp farming practices at 23.27% and 17.08%, respectively. The study also offers some policy implications for improving the technical, allocative and environmental efficiencies of white shrimp farming in the Mekong Delta.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...