Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
424 (2022) Trang: 78-89
Tạp chí: tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển toàn diện khu vực nông thôn. Sau 10 năm triển khai, việc đánh giá hiệu quả đầu tư và tác động của chương trình là rất cần thiết. Nghiên cứu đã thực hiện thu thập số liệu thứ cấp và phỏng vấn 458 hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số ICOR của tỉnh giảm theo thời gian, đầu tư ngày càng mang lại hiệu quả cao, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 10,83%/năm trong giai đoạn từ 2011-2018. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy để hoàn thành một xã đạt chuẩn NTM thì cần đầu tư khoảng 823 tỷ đồng và để đạt thêm 01 tiêu chí cần khoảng 26,8 tỷ đồng. Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy đa biến, nghiên cứu cho thấy tổng thu nhập của người dân sau khi có chương trình NTM tăng lên từ 30-33,6 triệu đồng/hộ. Nghiên cứu cũng tiến hành đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư cho chương trình xây dựng NTM.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...