Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2021) Trang: 20-28
Tạp chí: Tạp Chí Nghiên cứu Kinh tế
Liên kết:

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội và môi trường cho khu vực nông thôn. Do yêu cầu nguồn lực đầu tư lớn nên một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của chương trình là sự tham gia của người dân. Do vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích thực trạng tham gia, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia đóng góp để từ đó góp phần đề xuất các giải pháp nhằm tăng sự tham gia của người dân trong thực hiện xây dựng NTM. Số liệu nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 458 hộ dân trên địa bàn 7 huyện, thị xã của tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân tham gia khá tốt vào chương trình xây dựng NTM theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Thêm vào đó, tỷ lệ hộ có tham gia đóng góp vào chương trình NTM cũng khá cao, chiếm khoảng 61,8%. Kết quả hồi quy logit cho thấy có 07 biến ảnh hưởng đến sự tham gia đóng góp của người dân vào chương trình xây dựng NTM, gồm gia đình văn hóa, tuổi, tham gia đoàn hội, lợi ích về môi trường, lợi ích về hạ tầng kinh tế, nhóm xã hoàn thành khá và hoàn thành trung bình. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và thu hút sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng NTM.

 
Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...