Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14(1) (2019) Trang: 115-125
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, trường Đại học Mở TPHCM

Hiệu quả môi trường là một trong những khía cnh quan trng quyết định đến tính bền vững ca các mô hình sn xuất nông nghiệp. Do vậy, việc đo lường chính xác chsố này bằng mô hình kinh tế lượng có vai trò quan trọng trong đề xuất chính sách. Bài viết giới thiệu đo lường hiệu qumôi trường bằng cách tiếp cận phân tích giới hn biên ngẫu nhiên (Stochastic frontier analysis). Hiệu quả môi trường bằng cách tiếp cận sn xuất biên ngẫu nhiên phn ánh khả năng giảm các đầu vào có ảnh hưởng xấu đến môi trường trong điều kiện đầu vào thông thường và đầu ra cố định. Bằng cách sử dng bộ số liệu ca 67 nông hộ nuôi tôm thâm canh vùng chuyển đổi tnh Kiên Giang, kết qunghiên cứu cho thấy hiệu quả môi trường trung bình ca nông hộ là 52,79%, cho thấy nông hộ vẫn chưa sử dng hiệu qucác yếu tố đầu vào có ảnh hưởng xấu đến môi trường hay nói cách khác nông hộ có thể gim khong 47,21% tổng lượng đầu vào các yếu tố thức ăn, thuốc và nhiên liệu. Kết qunghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt lớn về hiệu quả môi trường giữa các nông hộ nuôi tôm trên địa bàn nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 103-111
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 109-119
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 116-121
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 131-142
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 146-154
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 149-156
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 15-21
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 64-69
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 96-103
Tải về
17 (2021) Trang: 138-151
Tạp chí: tạp chí khoa học Đại học Mở TPHCM
04 (2018) (2018) Trang: 16-30
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô
In: Semone Marseau (2020) Trang: 105-123
Tạp chí: The Mekong: History, Geology and Environmental Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...