Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2015

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Determinants of dividend policy of listed companies in Ho Chi Minh Stock Exchange

Từ khóa:

Chính sách cổ tức, công ty niêm yết, HOSE

Keywords:

Divided policy, listed companies, HOSE

ABSTRACT

Dividend policy is one of important issues in corporate finance and it is also a topic that has been the heart of debate. The main objective of this study is to measure determinants of dividend policy of listed companies in Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in order to enrich evidences related to this field. Data used in the study is panel data that were mainly collected from financial statements of 236 non-finance companies during the period from 2010 to 2012. The empirical findings obtained from the study reveal that average pay-out ratio of the companies over the observed period is from 9,5% to 17,9%. In addition, results derived from fixed effects model show that earning per share, control ability (corporate governance) and type of devidend payment are determinants of pay-out ratio of listed companies in HOSE.

TÓM TẮT

Chính sách cổ tức là một trong những nội dung rất quan trọng trong tài chính doanh nghiệp và đây cũng là vấn đề mà cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm làm phong phú thêm các bằng chứng thực nghiệm liên quan đến vấn đề này. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo tài chính của 236 công ty phi tài chính trong giai đoạn 2010 - 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của các công ty trong giai đoạn nghiên cứu dao động từ 9,5% đến 17,9%. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy bằng mô hình các ảnh hưởng cố định cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phần, khả năng kiểm soát (quản trị công ty) và hình thức chi trả cổ tức là các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên HOSE.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...