Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
135 (2017) Trang: 28-41
Tạp chí: Công nghệ Ngân hàng
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ minh bạch và công bố thông tin (CBTT) của các công ty niêm yết (CTNY) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu sử dụng được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 278 CTNY trên HOSE trong năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ minh bạch và CBTT bình quân của các công ty đạt mức 78,6 điểm (78,6%). Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy cho thấy, quy mô công ty và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có mối tương quan thuận với mức độ minh bạch và CBTT của các công ty. Ngược lại, tỷ lệ sở hữu của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) lại có mối tương quan nghịch với mức độ minh bạch và CBTT.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...