Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về

ABSTRACT

This study aims at analyzing financial performance of coconut fiber processing enterprises in Tra Vinh province. Using the data obtained from a questionnaire survey of 41 enterprises, the results derived from the study reveal that financial performance of coconut fiber processing enterprises in Tra Vinh province is low although they have had some advantages. In addition, findings from regression analysis show that size of enterprises has positive effect on ROA, ROS and ROE. Moreover, education level of enterprises? manager has positive impact on ROS. Finally, results of the study point out that consumption markets (foreign markets or domestic markets) also have significantly effects on profitability of coconut fiber processing enterprises in Tra Vinh province. 

Keywords: Financial performance, coconut fiber processing enterprises, Tra Vinh province 

Title: Financial performance analysis of coconut fiber processing enterprises in Tra Vinh province

TóM TắT

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả tài chính của các cơ sở chế biến tơ xơ dừa ở tỉnh Trà Vinh. Sử dụng số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 41 chủ cơ sở sản xuất, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hiệu quả tài chính của các cơ sở chế biến tơ xơ dừa ở tỉnh Trà Vinh còn thấp, chưa tương xứng với lợi thế mà các cơ sở này có được. Liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, kết quả phân tích hồi quy chỉ ra rằng quy mô của các cơ sở có tương quan tỷ lệ thuận với các chỉ tiêu ROA, ROS và ROE. Bên cạnh đó, ROS có tương quan tỷ lệ thuận với trình độ của chủ cơ sở. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả tài chính của các cơ sở chế biến tơ xơ dừa ở tỉnh Trà Vinh.

Từ khóa: Hiệu quả tài chính, cơ sở sản xuất tơ xơ dừa, tỉnh Trà Vinh  

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...