Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
82+83 (2015) Trang: 71-80
Tạp chí: Tạp chí Khoa học thương mại
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của quản trị công ty (corporate governance) đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm làm phong phú thêm các bằng chứng thực nghiệm liên quan đến vấn đề này. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty và các tài liệu được công bố công khai có liên quan của 282 công ty niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 2011 - 2013. Sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy chủ tịch hội đồng quản trị đại diện cho cổ đông là Nhà nước, tỷ lệ sở hữu của các thành viên hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở của Nhà nước và tỷ số nợ là các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên HOSE.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...