Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2017) Trang: 95-99
Tạp chí: Công thương
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu tác động của các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) đến thu nhập của người dân thuộc Chương trinh xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ một cuộc khảo sát 700 nông hộ trên địa bàn Tỉnh. Sử dụng phương pháp so sánh trước - sau, kết quả kiểm định thông kê cho thấy việc ứng dụng kết quá từ các đề tài, dự án nghiên cứu KH&CN đã làm cho thu nhập của các nông hộ tâng thêm 47,5 triệu đồng/năm với mức ý nghĩa thống kê 1%. Như vậy có thể kết luận rằng: Các đề tài, dự án nghiên cứu KH&CN đã có tác động tích cực đến việc cải thiện thu nhập của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...