Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2022) Trang: 40-43
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi với tổng số nông hộ được phỏng vấn là 240. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy, tín dụng đã góp phần gia tăng thu nhập cho nông hộ. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy còn chỉ ra rằng, việc tham gia các khóa tập huấn khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp giúp cải thiện thu nhập cho người dân. Đặc biệt là, kết quả phân tích định lượng còn cho thấy, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có tác động tích cực đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...