Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 278-290
Tạp chí: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015: Cơ hội và thách thức
Liên kết:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng hoạt động và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các QTDND ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 121 QTDND ở khu vực ĐBSCL trong giai đoạn 2010 – 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các QTDND ở khu vực ĐBSCL có quy mô nhỏ, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản tương đối thấp, tăng trưởng tín dụng tương đối cao và đặc biệt là nợ xấu được duy trì ổn định ở mức tương đối thấp. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động, các QTDND ở khu vực ĐBSCL vẫn duy trì được một tỷ suất lợi nhuận ổn định. Liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các QTDND, kết quả ước lượng bằng mô hình hiệu ứng cố định cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) có mối tương quan thuận với quy mô, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản và tăng trưởng vốn huy động, nhưng lại có mối tương quan nghịch với tỷ lệ nợ xấu của các QTDND. 

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
25 (2022) Trang: 203-214
Tạp chí: Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
11 (2021) Trang: 28-34
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
26 (2021) Trang: 26-36
Tạp chí: Vietnam's Socio-Economic Development
(2020) Trang: 137-145
Tạp chí: THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS
504 (2020) Trang: 78-85
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...