Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 3 (2)(2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching

Task-based language teaching has been advocated as a potentially effective approach in teaching English as a foreign language (EFL) in Asian contexts, includingVietnam. However, little is known about perceptions of tasks used by teachers in actual classroom practices at tertiary education. This article therefore examines teachers’ perceptions about task-based language teaching and its implementation in EFL classes. Questionnaire and interviews were conducted to investigate the perceptions of sixty-eight university teachers in the Mekong Delta. The findings reveal positive perceptions and understanding of teachers towards task-based language teaching (TBLT). Implications for practical applications of TBLT are also presented.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10752(2018) Trang: 417-427
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
Số tạp chí 14(2018) Trang: 24-38
Tạp chí: International Journal of Intelligent Information Technologies
Số tạp chí 16(2018) Trang: 255-271
Tạp chí: International Journal of Agricultural Sustainability
Số tạp chí 80(1)(2018) Trang: 19-36
Tạp chí: Sankhya B, The Indian Journal of Statistics
Số tạp chí Volume 50, Issue 4(2018) Trang: 545 – 552
Tạp chí: Bulgarian Chemical Communications
Số tạp chí 10(4)(2018) Trang: 137-148
Tạp chí: CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Số tạp chí 03(2018) Trang: 6334-6345
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
Số tạp chí 2(2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
Số tạp chí 49(2)(2018) Trang: 182-191
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...