Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 2(2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal

This study analyzes the development of the law on matrimonial property from ancient to modern times in Vietnam. It is clear that the development of the marriage law on property changes in each period of history. The article is not merely an analysis of marital property law in Vietnam but also a comparison with the laws of some countries such as China, France and Hungary. By reviewing and comparing, the article draws on legislative experiences on the regulations of the matrimonial property regime in Vietnam.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10752(2018) Trang: 417-427
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
Số tạp chí 14(2018) Trang: 24-38
Tạp chí: International Journal of Intelligent Information Technologies
Số tạp chí 3 (2)(2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 16(2018) Trang: 255-271
Tạp chí: International Journal of Agricultural Sustainability
Số tạp chí 80(1)(2018) Trang: 19-36
Tạp chí: Sankhya B, The Indian Journal of Statistics
Số tạp chí Volume 50, Issue 4(2018) Trang: 545 – 552
Tạp chí: Bulgarian Chemical Communications
Số tạp chí 10(4)(2018) Trang: 137-148
Tạp chí: CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Số tạp chí 03(2018) Trang: 6334-6345
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
Số tạp chí 49(2)(2018) Trang: 182-191
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...