Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí Volume 50, Issue 4(2018) Trang: 545 – 552
Tạp chí: Bulgarian Chemical Communications

This study was carried out to evaluate the effects of the polyphenol extract from Polygonum multiflorum Thunb. root on lipid oxidation and sensory characteristics of minced red tilapia (Oreochromis sp.) during frozen storage. Fresh fillets were minced in aqueous solutions of the root extract with some polyphenol concentrations of 830, 415, 277 and 208 mg GAE/L, extract solution/sample ratio of 1/20 (v/w), then stored at -20±2oC, for up to 100 days. The best oxidation inhibition results on minced fish were achieved at the highest polyphenol concentrations of 830 and 415 mg GAE/L. Significant differences (pPolygonum multiflorum Thunb. root can potentially be used as an alternative source of natural antioxidant.
Keywords: Antioxidant, Frozen storage, Lipid oxidation, Minced fish.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10752(2018) Trang: 417-427
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
Số tạp chí 14(2018) Trang: 24-38
Tạp chí: International Journal of Intelligent Information Technologies
Số tạp chí 3 (2)(2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 16(2018) Trang: 255-271
Tạp chí: International Journal of Agricultural Sustainability
Số tạp chí 80(1)(2018) Trang: 19-36
Tạp chí: Sankhya B, The Indian Journal of Statistics
Số tạp chí 10(4)(2018) Trang: 137-148
Tạp chí: CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Số tạp chí 03(2018) Trang: 6334-6345
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
Số tạp chí 2(2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal
Số tạp chí 49(2)(2018) Trang: 182-191
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...