Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 49(2)(2018) Trang: 182-191
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA
Liên kết:

Shield tunneling technologies have been developed for constructing tunnels in soft ground especially under groundwater.Recently, challenging projects from the viewpoint of tunneling technology have been planned. To realize these constructions, it is necessary to examine the shield operation method preliminarily. The authors have developed a method to carry out the above examination and have confirmed its validity for a tunnel in stiff ground. In this  research, to examine the performance of the proposed method for soft ground tunnel, the simulation on shield  behavior was carried out using the estimated shield operational data for a tunnel in soft ground. As a result, the following were found: the shield steering conditions by the proposed method are not enough to rotate the shield along a sharp curve in case of soft soil; and the simulation results have a good agreement with the planned alignment using proper shield operational data.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10752(2018) Trang: 417-427
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
Số tạp chí 14(2018) Trang: 24-38
Tạp chí: International Journal of Intelligent Information Technologies
Số tạp chí 3 (2)(2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 16(2018) Trang: 255-271
Tạp chí: International Journal of Agricultural Sustainability
Số tạp chí 80(1)(2018) Trang: 19-36
Tạp chí: Sankhya B, The Indian Journal of Statistics
Số tạp chí Volume 50, Issue 4(2018) Trang: 545 – 552
Tạp chí: Bulgarian Chemical Communications
Số tạp chí 10(4)(2018) Trang: 137-148
Tạp chí: CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Số tạp chí 03(2018) Trang: 6334-6345
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
Số tạp chí 2(2018) Trang: 66-74
Tạp chí: Díké Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...