Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 8(2014) Trang: 56-63
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Một trăm hai mươi bốn dòng vi khuẩn đông tụ được phân lập trong một trăm năm mươi mẫu nước thải trại chăn nuôi heo đã qua xử lý bằng biogas ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả kiểm tra sinh hóa với dung môi p-xylen, tuyển chọn được ba mươi hai dòng vi khuẩn có hiệu suất đông tụ cao từ 50,1-81,8%, khi cho các dòng vi khuẩn kết cặp với nhau, chọn được bốn cặp dòng vi khuẩn có hiệu suất đông tụ đạt từ 71 - 88% (KG.05+VL.01; KG.05+VL.05; KG.05+ST.02; VL.01+VL.05). Bằng phương pháp sinh học phân tử xây dựng cây phát sinh loài mười tám dòng vi khuẩn phân lập dựa trên trình tự 16S rRNA, liên kết với các trình tự trong cơ sở dữ liệu của GenBank để định danh vi khuẩn. Kết quả cho thấy quần thể vi khuẩn đông tụ trong nước thải trại chăn nuôi heo sau biogas có sự đa dạng về loài, phần lớn thuộc lớp Bacilli (94,4%) gồm các loài Bacillus subtilis (5,6%), Bacillus thuringiensis (5,6%), Bacillus aryabhattai (11,1%), Bacillus cereus (11,1%), Bacillus sp. (22,2%), Bacillus megaterium (38,8%) và  một lớp Gamma-proteobacteria  thuộc dòng Enterobacter sp. (5,6%). Loài vi khuẩn chiếm ưu thế trong quần thể vi khuẩn phân lập thuộc dòng Bacillus megaterium. Trong đó, cặp dòng Bacillus cereus_KG.05 với dòng Bacillus megaterium_VL.01 có hiệu suất đông tụ cao nhất (88%). Các loài vi khuẩn đông tụ được phân bố rộng khắp ở 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Số tạp chí 2(2014) Trang: 38-46
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 23(2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2014) Trang: 85-91
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Vol. 52, Number 3A(2014) Trang: 336-342
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 63(97)(2014) Trang: 91-97
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học trường đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí số 5 (432)(2014) Trang: 65-72
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 02 (012)(2014) Trang: 24-33
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
Số tạp chí 1(2014) Trang: 21-27
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 4-2014(2014) Trang: 5-7
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 6(2014) Trang: 5-8
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 21(2014) Trang: 6-14
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Tạp chi Đại học Sài Gòn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...